BẢO TỒN TNMT BIỂN TRONG BỐI CẢNH ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tham gia khóa học

Tổng quát

Giáo trình

 • Phần 1: Các khái niệm chung và tài nguyên biển

  • Bài 1: Các khái niệm cơ bản về tài nguyên, TN thiên nhiên và tài nguyên biển
  • Bài 2: Các hoạt động khai thác tài nguyên biển Việt Nam
  • Kiểm tra kiến thức phần 1
 • Phần 2: Các vấn đề, thách thức đối với tài nguyên, môi trường biển và các giải pháp sử dụng hợp lý, thích ứng

  • Bài 2: Các giải pháp sử dụng hợp lý TNMT biển và thích ứng BĐKH
  • Kiểm tra kiến thức phần 2