Dành cho giáo viên tin học

Bồi dưỡng kiến thức và phương pháp giảng dạy chương trình Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính!

Dành cho Thanh thiếu niên

Trang bị kiến thức và kỹ năng CNTT và khoa học máy tính, phát triển tư duy, nâng cao hiệu quả học tập!